Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI MAXIMA DZIECIOM

/tekst jednolity na dzień 12 kwietnia 2017 r./

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1.

 

Fundacja pod nazwą Maxima dzieciom, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Elwirę Pidzik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Marka Królaka w kancelarii notarialnej w Częstochowie, ul. Kilińskiego 18/20/2 w dniu 5 sierpnia 2013r. Repertorium A nr 1564/2013 działa na podstawienie przepisów prawa polskiego i niniejszego statutu.

 

 • 2.

 

Siedzibą Fundacji jest Częstochowa.

 

 • 3.

 

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 • 4.

 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

 • 5.

 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

 

Rozdział II

Cel, zasady, formy i zakres działalności Fundacji

 

 • 6.

 

Celami Fundacji są:

 1. organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia dzieci i młodzieży,
 2. niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami,
 3. działalność profilaktyczna w zakresie występowania cukrzycy i jej powikłań,
 4. prowadzenie edukacji zdrowotnej, organizowanie grup wsparcia i terapii psychologicznej,
 5. organizowanie indywidualnej pomocy finansowej w refundacji kosztów leczenia młodych diabetyków,
 6. pomoc w zakupie sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla placówek zajmujących się leczeniem dzieci,
 7. działalność charytatywna: aukcje, koncerty, akcje m.in. o charakterze sportowym i rekreacyjnym, a także informacyjnym,
 8. niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
 9. niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
 10. wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
 11. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
 12. działalności wspomagającej rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 13. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp,
 14. organizowanie i udział w finansowaniu akcji dożywiania dzieci,
 15. dofinansowanie działalności domów dziecka,
 16. wypoczynku dzieci i młodzieży,
 17. turystyki i krajoznawstwa,
 18. prowadzenie działalności na rzecz upowszechnienia i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci,
 19. upowszechnienie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcania młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację,
 20. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanymi z celami Fundacji,

organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacją celów Fundacji.

 

 • 7.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,
 2. organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,
 3. zakup leków i środków medycznych,
 4. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
 5. pomoc finansową i rzeczową,
 6. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,
 7. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
 8. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
 9. fundowanie stypendiów,
 10. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,

prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

 1. a) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  b) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  c) pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 2. d) reklama,
 3. e) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
 4. W ramach prowadzonej działalności jako organizacja pożytku publicznego będzie prowadziła działalność:
 5. a) pozostała działalność wydawnicza,
 6. b) działalność wspomagająca edukację,
 7. c) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 8.

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Rozdział III

Organy Fundacji

 • 9.

 

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, w dalszej części statutu zwana „Radą”
 2. Zarząd Fundacji, w dalszej części statutu zwany „Zarządem”. Rada Fundacji

 

Rada Fundacji

 • 10.

 

 1. Rada składa się z nie mniej niż trzech członków, w tym Przewodniczącego Rady.
 2. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do pełnienia funkcji w Zarządzie lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo w Radzie ulega automatycznemu zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie lub trwania stosunku pracy.
 3. Pierwszych trzech członków Rady powołuje Fundator, a następnych Fundator lub funkcjonująca Rada z kandydatów wskazanych przez co najmniej dwóch członków Rady lub przez Zarząd Fundacji. Kadencja członka Rady trwa pięć lata.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej dotyczących zawieszenia członkostwa, członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji, śmierci członka lub odwołania członka przez Radę lub Fundatora
 5. Członkowie Rady:
  1. nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie

 

 • 11.

 

 1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w roku. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są na wniosek Przewodniczącego Rady, dwóch członków Rady lub Zarządu Fundacji. Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy jej Przewodniczący lub członek Rady wskazany do prowadzenia posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zapadających zwykłą większością głosów oddanych przez co najmniej połowę z wszystkich członków Rady Fundacji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

 • 12.

 

 1. Do zakresu działania i kompetencji Rady należy:
  1. określanie głównych kierunków działalności Fundacji;
  2. nadzór i kontrola realizacji prowadzonych działań;
  3. powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków oraz przyznawanie im wynagrodzeń i gratyfikacji;
  4. nadzór i kontrola preliminarza kosztów, budżetu, organizacji pracy i regulaminów wewnętrznych Fundacji;
  5. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji, stanu jej finansów i pozostałego majątku;
  6. nadawanie godności honorowego członka Rady;
  7. wyznaczanie – w razie potrzeby – biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji
  8. rozpatrywanie skarg na pracę Zarządu Fundacji;
  9. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

 • 13.

 

 1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób powołanych przez Radę na okres pięciu lat.
 2. Dwoma pierwszymi członkami zarządu zostaje fundator ( prezes zarządu) oraz jedna osoba( członek zarządu) powołana przez fundatora. Kolejnych Prezesów Zarządu wyznacza Rada.
 3. Pozostali członkowie Zarządu używają tytułu Członek Zarządu Fundacji.
 4. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów obecnych na jego posiedzeniu członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 • 14.

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub na wniosek członka Zarządu.
 3. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz do roku.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
  2. zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych,
  3. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
  4. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Fundacji,
  5. sporządzanie sprawozdań z działalności,
  6. kierowanie całokształtem działalności Fundacji, zgodnie z celami statutowymi,
  7. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji,
  8. dokonywanie zmian statutu Fundacji,
  9. udzielanie prokury samoistnej związanej z prowadzoną przez fundację działalnością gospodarczą.

 

 • 15.

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków zarządu samodzielnie. W sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Fundacji oświadczenia woli w imieniu Fundacji może również składać samodzielnie prokurent samoistny.

 

Rozdział IV

Majątek Fundacji

 • 16.

 

Początkowy majątek Fundacji stanowi kwota 1.000 zł / tysiąc złotych /.

 

 • 17.

 

W skład majątku Fundacji wchodzą również środki pieniężne, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości pochodzące ze spadków i zapisów, darowizn, zbiórek i loterii, dotacji i subwencji osób prawnych, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, dochodów z majątku fundacji, odsetek bankowych a także z opłat związanych z wynajmem nieruchomości i ruchomości stanowiących własność Fundacji.

 

 • 18.

 

Zabrania się dokonywania następujących rozporządzeń majątkiem Fundacji:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Ponadto, zabronione jest dokonywanie zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.

 

Za osoby bliskie, o których mowa powyżej uważa się osoby, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Rozdział V

Likwidacja Fundacji

 • 19.

 

 1. W razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji.
 2. W innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, Fundacja może ulec likwidacji, po uzyskaniu na to zgody Fundatora.
 3. Decyzję o likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu majątku Fundacji i sposobie pokrycia kosztów postępowania likwidacyjnego podejmuje Rada Fundacji.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 • 20.

 

Zmiana statutu oraz celu Fundacji może nastąpić jedynie uchwałą Rady Fundacji.

 

 • 21.

 

Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundację osobowości prawnej.

 

 

KRS Fundacji
Numer KRS: 0000484571

Zarząd Fundacji:
– Elwira Pidzik- Prezes Fundacji
– Łukasz Skoczyński – Wiceprezes zarządu

Rada Fundacji:
– Urszula Wiśniewska
– Mariusz Derda
– Paweł Wiśniewski

Prokurent:
– Maja Kolesińska

Aby wesprzeć fundację Maxima-Dzieciom należy wszelkie datki przelać na konto wskazane poniżej.

64 1020 1664 0000 3202 0457 9449
Fundacja Maxima Dzieciom ul. Kilińskiego 49  42-200 Częstochowa