RODO

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

FUNDACJA MAXIMA DZIECIOM

 

  1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
    Dane jakie przetwarzamy to dane dzieci: imię i nazwisko, numer legitymacji szkolnej, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nazwa, adres i numer szkoły, podpis: imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego. 

Przetwarzamy również dane wrażliwe takie jak : opis schorzenia, cel przeznaczenia środków, orzeczenie o niepełnosprawności albo zaświadczenie od lekarza o chorobie 

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w sprecyzowanych i wyraźnie określonych celach takich jak: 

pomoc w wykonywaniu działań statutowych fundacji, zbieranie środków na produkty medyczne pomagające w leczeniu, przekazaniu darowizny podopiecznemu, zwrot kosztów poniesionych przez rodziców za artykuły medyczne, wyjazdy, leczenie itp.. rekreacja, integracja, poszerzanie wiedzy, pobyt w hotelach, ośrodkach, meldunek, rejestracja wydarzeń fundacji, 

2. Podstawa prawna do przetwarzania i okres przechowywania danych.

Administrator przetwarza dane wyłącznie zgodnie z prawem w taki sposób, aby nie doszło do naruszenia podstawowych praw osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych w naszej placówce zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniona będzie co najmniej jedna z poniższych podstaw prawnych: 

  • osoba, która podaje nam dane wyrazi zgodę na przetwarzanie w jednym lub większej licznie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy: Statut Fundacji, Regulamin Subkonta.
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub umowy międzynarodowej: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dział III Wolontariat.
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora.  

 3. Bezpieczeństwo w celu ochrony danych osobowych.

Administrator chroni Pani/Pana dane osobowe stosując zabezpieczenia na wysokim poziomie i w tym celu podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, rozpowszechnianiem lub zniszczeniem. 

 

4. Ograniczenia w ujawnianiu danych osobowych.

Dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia dziecka, Pesel dziecka , numer dokumentu tożsamości, telefon email, opis schorzenia, cel przeznaczenia środków, orzeczenie o niepełnosprawności albo zaświadczenie od lekarza o chorobie, numer konta bankowego

Przekazujemy do Biura Rachunkowego “Buchalteria” Częstochowa ul. Korczaka aby rozliczyć zwrot kosztów poniesionych przez rodziców za artykuły medyczne.

Nie wysyłamy danych do państw trzecich.

Nie stosujemy profilowania.

Administrator może ujawnić dane osobowe stronom trzecim, na przykład policji lub innym organom publicznym, jeśli dotyczy to dochodzeń kryminalnych lub jeśli w inny sposób jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich danych przez prawo lub decyzję władz publicznych.