‼‼‼ Dziecko z cukrzycą to ogromne wyzwanie opiekuńcze dla rodzica. Pilnowanie diety, podawania insuliny oraz sprawdzanie poziomu cukru we krwi. Dbanie o pompy insulinowe oraz o cały sprzęt diabetyka. W domu jest rodzicom łatwiej, mają cały czas na oku swoją pociechę. Dlatego tak wielkim wyzwaniem jest puszczenie dziecka do szkoły. ‼‼‼

👉 Kto się nim tam zaopiekuje?

👉  Czy nauczyciel jest przeszkolony?

👉 Czy w szkole jest odpowiednia pielęgniarka?

👉  Jak zareagują inne dzieci?

👉  Czy sobie poradzi?

‼‼‼ Oczywiście masz prawo mieć te obawy! ‼‼‼

‼‼‼ Ale masz również prawo do tego aby Twoje dziecko uczęszczało do normalnej szkoły! ‼‼‼

Poprosiliśmy naszego mecenasa o interpretacje dla Was:

👇👇👇👇👇👇

“Droga Fundacjo!

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (zwana dalej ustawą), zadaniem systemu oświaty jest m.in.

  1. realizacja prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
  2. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
  3. możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

 

Już z pierwszego artykułu cytowanej ustawy wynikają podstawowe obowiązki systemu oświaty, tj. udostępnienie wszystkim równego dostępu do nauki, bez względu na niepełnosprawności czy inne warunki.

Warto zwrócić uwagę, iż przedszkole publiczne ma obowiązek zapewnić bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie oraz przeprowadzić rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności – nie może być tutaj mowy o żadnej dyskryminacji dzieci ze względu na choroby przewlekłe.

 

To na organie prowadzącym szkołę lub placówkę (czyli np. na dyrektorze) ciąży obowiązek zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

Dodatkowo, zgodnie z ww. ustawą nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

 

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy – jest to jedyny warunek przyjęcia, więc nie można odmawiać przyjęcia ze względu na chorobę.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)            wielodzietność rodziny kandydata;

2)            niepełnosprawność kandydata;

3)            niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)            niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)            niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)            samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)            objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 

Pragnę również zwrócić uwagę, iż na podobnym stanowisku stoi Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia, które w swoich komunikatach zwraca uwagę na potrzebę edukacji nauczycieli w przedmiocie pomocy dzieci dotkniętych cukrzycą:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/dziecko-z-cukrzyca  ß na tej stronie znajduje się dużo przydatnych materiałów dotyczących cukrzycy

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1AAE4013 ß odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie uczniów chorych na cukrzycę

 

Jeśli chodzi o obawy nauczycieli w sprawie podawania uczniom leków, to należy wskazać, iż rok temu do obrotu został dopuszczony glukagon – lek, który podaje się dziecku do nosa w przypadku wystąpienia hipoglikemii (nie wymaga on specjalistycznej wiedzy i umiejętności nauczycieli).

https://cukrzyca.pl/glukagon-do-nosa/

 

Podsumowując: zgodnie z Prawem oświatowym każdemu należy zapewnić równy dostęp do nauki w przedszkolach i szkołach. Nie może być tutaj mowy o dyskryminacji ze względu na jakiekolwiek czynniki – w tym np. chorobę przewlekłą – gdyż to na organie prowadzącym szkołę lub placówkę (czyli np. na dyrektorze) ciąży obowiązek zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Również na dyrektorach placówek ciąży obowiązek przeszkolenia personelu w taki sposób, aby mógł on w razie konieczności pomóc choremu dziecku.”